Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ερώτηση για την ανακήρυξη αναδόχου για το έργο 2 εκ. € για led στο δημοτικό φωτισμό Βύρωνα

Την Τετάρτη 22/3 υπάρχει δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα και η Αριστερή Παρέμβαση κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση.  

Προς, το προεδρείο του δημοτικού συμβούλιου Βύρωνα 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Στα έγγραφα που μας στείλατε στις 17/3/2023 για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/3, περιέχεται στο 3ο θέμα, έγγραφο με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ …. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.006.992,08 €.

Στο πρακτικό αναφέρεται : «Με βάση τα ανωτέρω, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, είναι του οικονομικού φορέα: …..με διακριτικό τίτλο «GLOBILED Μ. ΕΠΕ» ο οποίος, ως πρώτος σε κατάταξη μειοδότης, ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ενεργειακή αναβάθμιση …» με συνολική τιμή προσφοράς 1.966.852,24 €. Σε αυτό το πρακτικό δεν αναφέρονται, όμως, άλλες προσφορές.

Θέλουμε να δοθούν διευκρινήσεις για το θέμα. Αν υποβλήθηκαν και άλλες προσφορές, από ποιες εταιρείες και τι ύψους ήταν. 

21/3/2023 

Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα