Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2014

Την Πέμπτη 27/2 ώρα 3 μμ θα συνεδρίασει το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα για 18 τακτικά θέματα.
Δείτε παρακάτω την πρόσληση με τα θέματαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Βύρωνας,     21/2/2014
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. :    5820
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                      
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665

          ΠΡΟΣ
          - κ. Δήμαρχο
          - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 27/2/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.  Επικύρωση Πρακτικών.
Β.  Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1.     Υποβολή – έγκριση στοιχείων εσόδων - εξόδων της Δ΄ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2014 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
2.     Υποβολή - έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
3.     Έγκριση του υπ΄αριθ. 3077/31-1-2014 πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
4.     Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
5.     Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά τον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2011
6.     Ορισμός - αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
7.     Έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
8.     Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΣΗ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά τον  Ισολογισμό οικονομικού έτους 2011
9.     Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΣΗ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά  την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
10. Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου στην οδό Αγίας Σοφίας 101
11. Ανάκληση της με αριθμό 285/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ρύθμιση οφειλής για σύνδεση με οριστικό δίκτυο αποχέτευσης
12. Λήψη απόφασης για την καταστροφή φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών μηχανογράφησης που δεν έχουν καμία αξία
13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Λαζάρου
14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος
15. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
16. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
17. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού και τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου:”Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε προσφυγικά στενά, εκτροπές παλαιών δικτύων κ.λ.π.”
18. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2014

                                                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                                                             ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ