Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009

ΝΕΟ ΔΙΠΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5/2/2009

Η πρώτη συνεδρίαση αφορά την έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βύρωνα έτους 2007 και απαιτεί ξεχωριστή συνεδρίαση σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η δεύτερη συνεδρίαση έχει 22 θέματα.

Δείτε τα θέματα συζήτησης στις δύο προσκλήσεις στη διπλανή στήλη με τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, στην κατηγορία ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ- ΘΕΜΑΤΑ 2006 -