Τρίτη 14 Μαρτίου 2006

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ. ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τους βασικούς άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τη διάρκεια του Δ΄ ΚΠΣ, αντίστοιχη δομή δεν υπήρχε. Και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάστηκαν όλες αυτές οι καθυστερήσεις τις οποίες σήμερα γνωρίζουμε. Αντιθέτως για το Δ΄ ΚΠΣ διαμορφώνεται, και θα είναι ολοκληρωμένο ως το τέλος Μαΐου, ειδικά επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αφορά τόσο τη δομή της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και θέματα προσωπικού και απλοποίησης διαδικασιών. Είναι οι τομείς εκείνοι πάνω στους οποίους πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση για την εξυπηρέτηση του πολίτη και για την αναπτυξιακή πορεία της Χώρας. Το σχέδιο αυτό διαμορφώθηκε με βάση και τις κοινοτικές απαιτήσεις, όπως είναι η στρατηγική της Λισσαβόνας, και οι υπόλοιπες παράμετροι της Ε.Ε., με βάση τα δεδομένα της ιδιομορφίας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013»

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας Υπουργείων και Περιφερειών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ιδίως δια της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επεξεργάσθηκε ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη του τις προτεραιότητες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, καθώς και τις ανάγκες και προκλήσεις της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ αντιστοιχεί πλήρως προς τους στόχους και τις κατευθύνσεις του νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), το οποίο θα χρηματοδοτήσει τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

Με την ανάλυση που ακολουθεί, σκιαγραφείται το πλαίσιο για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Αποδοτικότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η ως σήμερα εξειδίκευσή του, σ’ ένα ρεαλιστικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συμβάλει στο να καταστεί η Δημόσια Διοίκηση μοχλός για την επιτυχία του συνόλου των μεταρρυθμίσεων και πυλώνας για την επιδίωξη της Ανάπτυξης και της Ανταγωνιστικότητας.

Α. Διαρθρωτικό Πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

1. Εισροή για τη Χάραξη της Στρατηγικής

Ευρωπαϊκό περιβάλλον

* Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

* Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 2007 – 2013.

* Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Εθνικό περιβάλλον

* Πολιτικές Κατευθύνσεις για Μεταρρυθμίσεις.

* Θέσεις Υπουργείων και Περιφερειών για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

* Συμπεράσματα 1ης Διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς Εταίρους, (Νοέμβριος 2004).

* Κοινωνική διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για το Ε.Σ.Π.Α (Δεκέμβριος 2005).

* Ψηφιακή στρατηγική.

* Αποτίμηση της παρούσας κατάστασης της Δημόσιας Διοίκησης μέσω αξιολόγησης των προγραμμάτων του Β΄ και Γ΄ Κοινού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»).

2. Στόχευση της Στρατηγικής: Ο μετασχηματισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της για:

* Την ενδυνάμωση του ρόλου της στην αναπτυξιακή πορεία της Χώρας και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και στην προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της Οικονομίας της Γνώσης (μακροκλίμακα) και

* Τον ορθολογικό σχεδιασμό και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και τη δημιουργία καινοτόμων-ποιοτικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο της διαφάνειας της λογοδοσίας και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων (μικροκλίμακα).

3. Βασικό Κείμενο Στρατηγικής για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης (ως ξεχωριστή προτεραιότητα) για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013 (συνημμένο).

Περιλαμβάνει αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της Δημόσιας Διοίκησης, προσδιορισμό των Αναπτυξιακών Αναγκών και του Οράματος, στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους για την περίοδο 2007-2013, καθώς και τους βασικούς τομείς παρέμβασης.

Β. Εξειδίκευση της Στρατηγικής για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης
· Διαβουλεύσεις/συνεντεύξεις με Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και των δεκατριών (13) Περιφερειών.

· Διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους


Σε εξέλιξη

(Μάρτιος 2006)
1. Πρώτη Ενότητα : Κατηγορίες Οριζόντιων Επεμβάσεων (Ενδεικτικά):

α) Αναβάθμιση/Ενίσχυση κρίσιμων τμημάτων (λειτουργιών) Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης:

P Πληροφορικής (ICT)

P Εκπαίδευσης

P Οργάνωσης

P Οικονομικής Διαχείρισης

P Διοίκησης Προσωπικού

Μέσω περιγραφής / ανάλυσης, οργανωτικών αλλαγών, τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένης κατάρτισης.

β) Ολοκληρωμένη πολιτική για την Ενδυνάμωση/Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην κατάρτιση (π.χ. εξειδικευμένη κατάρτιση για τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές) την αξιοποίηση του προσωπικού σύμφωνα με τα προσόντα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης στην εργασία.

γ) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας. Πρόκειται για εργασία «υποδομής» με προτεραιότητα σε επιλεγμένες περιοχές της Νομοθεσίας, προκειμένου να υποστηριχθούν ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών (που αναφέρεται κατωτέρω) αλλά και η λειτουργία του Εσωτερικού Δικτύου Πληροφοριών για τη Δημόσια Διοίκηση.

2. Δεύτερη Ενότητα: Αναμόρφωση Δομών και Ανασχεδιασμός Κρίσιμων Διαδικασιών.

* Αναδιάρθρωση / Αναδιοργάνωση (BPR) για Υπουργεία και Περιφέρειες.

* Ανασχεδιασμός Κρίσιμων Διοικητικών Διαδικασιών (BPR), που απευθύνονται (ενδεικτικά )σε:

üΕπιχειρήσεις:

· Προμήθειες

· Διαδικασίες έναρξης Επιχειρήσεων

· Επενδύσεις

· Άρση Διοικητικών Εμποδίων

και σε

üΠολίτες:

· Κοινωνική ασφάλιση

· Οικοδομικές άδειες

3. Τρίτη Ενότητα: Εισαγωγή πάγιων διαδικασιών Αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

4. Τέταρτη Ενότητα: Σύνολο έργων και δράσεων με ειδική στόχευση στην ενίσχυση των πολιτικών και την αναβάθμιση των δομών για την Ισότητα των Φύλων αλλά και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της αρχής της Ισότητας (gender mainstreaming) στο δημόσιο τομέα και το δημόσιο βίο γενικότερα, υποστηριζόμενες σε επίπεδο προγραμματισμού και παρακολούθησης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

Ενδεικτικές δράσεις:

* Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Δομών και Δράσεων προώθησης της Ισότητας, όπως δημιουργία Παρατηρητηρίου Ισότητας και εκπόνηση σχεδίων Ισότητας στη Δημόσια Διοίκηση.

* Σύνδεση και δικτύωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με τις δομές Συμβουλευτικής και Στήριξης των Γυναικών.

* Αναβάθμιση δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των γυναικών θυμάτων βίας και διακίνησης.

5. Πέμπτη Ενότητα: Σύνολο παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση της ανοικτής και συμμετοχικής Δημόσιας Διοίκησης, βάσει των αρχών του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και της αρχής της νομιμότητας (Χρηστή Διακυβέρνηση).

Ενδεικτικές δράσεις :

* Θεσμοθέτηση και εφαρμογή διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης στη λήψη των αποφάσεων.

* Λειτουργία θεσμοθετημένης συμμετοχής ομάδων πολιτών.

* Καθιέρωση διαδικασιών ετήσιων απολογισμών και εκθέσεων για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τη χρήση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης.

* Δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης και διάχυση της δημόσιας πληροφορίας.

6. Έκτη Ενότητα: Κεντρικές Δομές για την εφαρμογή και την υποστήριξη του μελλοντικού επιχειρησιακού προγράμματος.

α) Φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κατά προτίμηση Α.Ε.), εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με βασική αποστολή την εφαρμογή των κύριων παρεμβάσεων, τη μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και την υποστήριξη των διοικητικών αλλαγών σε Υπουργεία και Περιφέρειες.

β) Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Ικανότητα: Έργο του αποτελεί η παρακολούθηση της προόδου και του αποτελέσματος των παρεμβάσεων και δράσεων στη Δημόσια Διοίκηση. Επίσης η μέτρηση των σχετικών δεικτών, σε μια ευρύτερη βάση, που θα περιλαμβάνει την αποτίμηση των αποτελεσμάτων σε όλο το δημόσιο τομέα.

γ) Εσωτερικό δίκτυο πληροφοριών Δημόσιας Διοίκησης: Help-desks για τους δημόσιους υπαλλήλους ανά Υπουργείο, για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωσή τους στα θέματα εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, με αναμενόμενα οφέλη και στην ομοιογενή ενιαία εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.

Ας σημειωθεί ότι το Στρατηγικό Σχέδιο, με αναφορά σε ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, παρουσιάσθηκε σε άτυπη συνάντηση Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την 9 Φεβρουαρίου 2006.

Η εξειδίκευση του Σχεδίου θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούνιο, όταν θα κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει και τους σχετικούς δείκτες.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που θα αξιοποιηθούν, σ’ αυτό το βαθμό, κοινοτικοί πόροι για τη Διοικητική ανασυγκρότηση, δηλαδή την αναδιοργάνωση της Διοίκησης και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι επιδόσεις της στους κρίσιμους τομείς σχεδιασμού, εφαρμογής και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στο παρελθόν, οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν μεν για την εισαγωγή της τεχνολογίας και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς όμως συγκεκριμένη στρατηγική. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δεν ενσωματώθηκε επαρκώς στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης, διότι δεν συνοδεύθηκε από τις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, με αποτέλεσμα η επιχειρησιακή λειτουργία και αποτελεσματικότητά της να μην παρουσιάζει ικανοποιητική βελτίωση και επαρκή εξωστρέφεια.

Συμπερασματικά, κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της εφαρμογής αυτού του Προγράμματος είναι η συναίνεση, η δέσμευση από τους συντελεστές της Κεντρικής Διοίκησης για την αξιοποίησή του και η υψηλή πολιτική στήριξή του για την πραγματοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθεί η Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως οι ίδιοι οι Πολίτες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ