Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2006

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

2.4 Εκλόγιμοι

α. Για το αξίωμα του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στους Δήμους ή στις Κοινότητεςλοι οι δημότες του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, οι οποίοι έχουν:!--την ικανότητα του εκλέγειν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

β. Για το αξίωμα του δημοτικού και κοινοτικού συμβούλου, του συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος, του τοπικού συμβούλου και του παρέδρου έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στους Δήμους ή στις Κοινότητες:

Όλοι οι δημότες του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, οι οποίοι έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, β) είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατοικούν και γ) δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματός τους να εκλεγούν σε αιρετό αξίωμα στο κράτος-μέλος καταγωγής τους

γ. Τονίζεται ότι για το αξίωμα του συμβούλου του δημοτικού διαμερίσματος απαιτείται επιπλέον οι υποψήφιοι να είναι και κάτοικοι του οικείου διαμερίσματος, ενώ αυτό δεν απαιτείται προκειμένου για τους υποψήφιους τοπικούς συμβούλους και τους παρέδρους.

2.4.1 Μεταδημότευση υποψηφίων

Α. Σε όσους δεν είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα. Έτσι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι:

στους Δήμους και στις Κοινότητες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,

σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα νομού, εφόσον σήμερα είναι γραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του νομού αυτού,

· σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν γραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων ή δημοτολόγιο οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του νομού αυτού,

δεν απαιτείται να έχουν διετή διαμονή στους Δήμους ή τις Κοινότητες αυτές

Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στους ανωτέρω Δήμους ή Κοινότητες οφείλουν να υποβάλουν σε αυτούς τους ΟΤΑ αίτηση για μεταδημότευση από την 1η Αυγούστου 2006 μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδυνή της 23ης Σεπτεμβρίου 2006.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στο συγκεκριμένο Δήμο ή την Κοινότητα και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο γενικό μητρώο των δημοτών.

2 α. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας από

όπου μεταδημοτεύει, για όποιον θέτει υποψηφιότητα στους Δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

β. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας του νομού, στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι ή ήταν γραμμένος στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες υποχρεούνται να προβούν άμεσα, και πάντως όχι πέρα της 23ης Σεπτεμβρίου 2006, στη μεταδημότευση και να εκδόσουν το πιστοποιητικό εγγραφής. Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα, όπου θέτει υποψηφιότητααφού η 30η Ιουνίου 2006 είναι η τελευταία ημέρα της Γ΄ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006.

Β. Σε όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλους νομούς, εκτός δηλ. των περιλαμβανομένων στην παράγραφο Α περιπτώσεων, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης, σύμφωνα με την κείμενη περί μεταδημότευσης νομοθεσία, μόνο στους Δήμους ή στις Κοινότητες όπου:

διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία, ή

είναι δημότης ο άλλος σύζυγος, ή

ήταν δημότες πριν από το γάμο, σε περίπτωση λύσης αυτού, ή

ήταν αρχικά δημότες οι ίδιοι ή οι γονείς τους, δυνατότητα όμως που παρέχεται για μία και μόνο φορά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταδημότευση πρέπει να διενεργηθεί τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδυνή της 29ης Σεπτεμβρίου 2006.

Σε όσες, όμως, περιπτώσεις η διαδικασία της μεταδημότευσης περαιωθεί μετά την 30η Ιουνίου 2006, που είναι η τελευταία ημέρα της Γ΄ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο, όπου θέτει υποψηφιότητα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:

Αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει

Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει

α. Βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης (περίπτωση Β1). Σημειώνουμε ότι η βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3242/2004. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια και μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης, ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο (ΣτΕ 1865, 2312/2002, 5006/96 κ.ά.)

β. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του άλλου συζύγου στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (περίπτωση Β2).

γ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του πριν το γάμο, σε περίπτωση λύσης αυτού, στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (περίπτωση Β3).

δ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής αρχικά του ιδίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του Δήμου όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνεται ότι θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος μία μόνο φορά (περίπτωση Β4).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

1. Υποψηφιότητες

Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου της Κοινότητας, του δημοτικού και κοινοτικού συμβούλου, του συμβούλου του δημοτικού διαμερίσματος, του τοπικού συμβούλου και του παρέδρου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού αποκλείονται.Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και μόνον σε ένα συνδυασμό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος τοπικός σύμβουλος.

1.1 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή δημοτικών αρχών

1.1.1 Για Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνειΈναν υποψήφιο Δήμαρχο.

Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Δήμου. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, κάθε συνδυασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Δήμοι

(πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Έως και 5.000

13

20

5.001-10.000

17

26

10.001-30.000

21

32

30.001-60.000

27

41

60.001-100.000

33

50

100.001-150.000

37

56

150.001-500.000

41

62

500.001-και άνω

45

68

1.3 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα

Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικού διαμερίσματος και τοπικούς συμβούλους από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Eξυπακούεται ότι ο αριθμός αυτός δεν απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 1/3.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από τα δύο φύλα κάθε συνδυασμού που αντιστοιχεί στο 1/3 υπολογίζεται ως εξής:

Υπολογίζουμε πρώτα το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων που εκλέγει ο κάθε Δήμος ή Κοινότητα, και όχι του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού.

Ο πίνακας που ακολουθεί μας δίνει το 1/3 που αντιστοιχεί για τον υπολογισμό της ποσόστωσης στα Δημοτικά ή τα Κοινοτικά Συμβούλια που εκλέγονται στους Δήμους ή τις Κοινότητες. Έτσι έχουμε:

Δ Η Μ Ο Ι

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται

1/3

για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

Κοινοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται

1/3

για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

13

4

9

3

17

6

11

4

21

7

27

9

33

11

37

12

41

14

45

15

2. Κατάρτιση συνδυασμών

2.1 Κατάρτιση Συνδυασμών Δήμων

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού.

Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου.

Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τους οποίους δεν τίθεται σταυρός προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.1. του παρόντος Κεφαλαίου, με αλφαβητική σειρά επωνύμων, με την παράπλευρη σημείωση «χωρίς σταυρό προτίμησης».

Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των λοιπών υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων.

Διευκρινίζεται, ότι στη δήλωση του συνδυασμού καθώς και στο ψηφοδέλτιο δεν αναγράφεται καμία ένδειξη για υποψήφιο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, όπως αναγράφεται για τον υποψήφιο Δήμαρχο, γιατί Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εκλέγεται κάθε υποψήφιος ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε.

Για τις γυναίκες υποψηφίους αναγράφεται οπωσδήποτε πρώτα το ονοματεπώνυμο με το οποίο είναι γραμμένες στο δημοτολόγιο και μπορεί να αναγραφεί ως δεύτερο επώνυμο είτε το επώνυμο του συζύγου είτε το πατρικό τους επώνυμο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 περ. β, β1 και β2 του ΔΚΚ.

Σημειώνουμε ότι στους Δήμους που έχουν δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα, μετά τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αναγράφονται πρώτα οι υποψήφιοι σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων και στη συνέχεια οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, καίτοι δεν προβλέπεται ρητά, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, καθότι είναι δυνατό με αυτό να είναι ευρύτερα γνωστός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται μέσα σε παρένθεση.

2.2 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση Συνδυασμού Δήμου

Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για κάθε έναν υποψήφιο:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου που είναι υποψήφιος,

β) Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας για την συμπλήρωση των δημοτικών ή κοινοτικών περιόδων που απαιτεί το άρθρο 34, παρ. 2, περ. γ ΔΚΚ, προκειμένου για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους χωρίς σταυρό προτίμησης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 ΔΚΚ.

δ) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ και ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος το ποσό των 50 ευρώ. Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικού διαμερίσματος, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος.

2.5 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού

Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς και υποβάλλεται στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών, αν πρόκειται για τους Δήμους, ή στον Ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητες από:

α. όλους μαζί τους υποψηφίους ή

β. έναν από τους υποψηφίους ή

γ. τρεις εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας.

Εάν υποβληθεί σύμφωνα με την υπό α περίπτωση, τότε υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους που αποτελούν τον συνδυασμό.

Εάν υποβληθεί σύμφωνα με τις υπό β και γ περιπτώσεις, τότε απαιτείται γραπτή αποδοχή κάθε προσώπου που προτείνεται με τη δήλωση.

Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών ή στον Ειρηνοδίκη γίνεται είτε με:

επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη

παράδοση με απόδειξη από τα πρόσωπα που την υποβάλλουν.

Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδυνή της 24ης Σεπτεμβρίου 2006

Η εμπροθέσμως κατατεθείσα δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί έως την ημέρα ανακήρυξης του συνδυασμού, με την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων.

3. Δικαιώματα του συνδυασμού

Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμανα διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας.

Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας. Ο πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού, σύμφωνα με το νόμο, οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει ο υποψήφιος Δήμαρ­χος ή Πρόεδρος Κοινότητας κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών:

ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, οι δημοτι­κοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι

όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν, σύμφωνα με τα υπό 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των συνδυασμών

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών

Α. Δήμοι - Κοινότητες

Με ευθύνη των Δημάρχων και των Προέδρων των Κοινοτήτων την 23η και 24η Σεπτεμβρίου 2006 και μέχρι την 24η ώρα, τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα θα είναι ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά την 7η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου, καθώς και μέχρι την 24η ώρα της 14ης Οκτωβρίου για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου. Τέλος, θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά την 20η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.

Β. Περιφέρειες – Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία - ΔΟΥ

Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν να μεριμνήσουν, ώστε τα Πρωτοδικεία και τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειάς τους να παραμείνουν ανοικτά από το πρωί μέχρι την 24η ώρα:

της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου 2006, τελευταία ημέρα υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών

του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων

του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου

του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου

της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 2006, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου Δημάρχου πριν την επαναληπτική ψηφοφορία

της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου, για την περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίου Δημάρχου λόγω παραίτησης ή θανάτου πριν την επαναληπτική ψηφοφορία.

Τέλος, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτές τις ίδιες ημέρες και ώρες, προκειμένου να προμηθευτούν οι υποψήφιοι τα απαραίτητα παράβολα.

ρθρο 28 ΔΚΚ.

Βλ. ανωτέρω στην ενότητα 2.1.

Άρθρο 3, παρ. 9 του πδ 133/ 1997 (Α’ 21), ενώ στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κοινότητας.

Άρθρο 35 παρ.3 περ. δ ΔΚΚ.

Άρθρο 20, παρ. 1 του πδ 410/ 1995 (Α΄ 231).

Εννοείται ότι θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν δημότης μέχρι την 30η Ιουνίου 2006.

Άρθρο 18, παρ. 8 και 9 του πδ 410/ 1995 σε συνδυασμό με το άρθρο τέταρτο του ν. 3463/2006.

ννοείται ότι θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν δημότης μέχρι την 30η Ιουνίου 2006

Οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ΔΚΚ, που καθιερώνουν την εκλογή κατά συνδυασμούς, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, ούτε στις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου ή άλλες αρχές που διέπουν την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών (ΣτΕ 3156/2000).

Άρθρο 34, παρ. 5 ΔΚΚ.

Άρθρο 34, παρ. 4 ΔΚΚ.

Άρθρο 34, παρ. 2 ΔΚΚ.

Άρθρο 34, παρ. 2 περ. β ΔΚΚ.

Αν μετά την ανακήρυξη και τη συμμετοχή του συνδυασμού στις εκλογές, ακυρωθεί η ανακήρυξη υποψηφίου ή η εκλογή συμβούλου και έτσι ελαττωθεί το νόμιμο ποσοστό υποψηφίων ή συμβούλων από τα δύο φύλα, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού δεν καθίσταται απαράδεκτη (ΣτΕ 3353/ 2004).

Άρθρο 128, παρ. 1 ΔΚΚ.

Άρθρο 35, παρ. 4 ΔΚΚ.

ΣτΕ 2834/ 2003.

Άρθρο 39 ΔΚΚ.

Άρθρο 39, παρ.5 ΔΚΚ.